४ थी शिष्यवृत्ती

दररोजची उत्तरे त्याच पानावर दिली जातील .
  काही शंका असल्यास  crcmhaswadno3@gmail.com 
 वर कळवू शकता . संपर्क - ७५८८६११०१५

 दि. १२/१२/२०१३  चे प्रश्न   
 दि .१३-१२-२०१३ चे प्रश्न
 दि. १४/१२/२०१३ चे प्रश्न  
 दि  .१५/१२/२०१३ चे प्रश्न 
 दि . १६/१२/२०१३चे प्रश्न 
 दि. १७/१२/२०१३ चे प्रश्न  
 दि .१८/१२/२०१३ चे प्रश्न 
दि .१९/१२/२०१३ चे प्रश्न  
 दि .२०/१२/२०१३ चे प्रश्न  
 दि.२१/१२/२०१३चे प्रश्न 
 दि .२२/१२/२०१३  चे प्रश्न  
 दि..२३/१२/२०१३ चे प्रश्न  
दि. २४/१२/२०१३ चे प्रश्न  
दि. २५/१२/२०१३ चे प्रश्न  
 दि. २६/१२/२०१३ चे प्रश्न  
दि.२७/१२/२०१३ चे प्रश्न  
दि.२८/१२/२०१३ चे प्रश्न  
दि. २९/१२/२०१३ चे प्रश्न  
दि.३०/१२/२०१३ चे प्रश्न  
दि 31/12/2013 चे प्रश्न  
दि. ०१/०१/२०१४  चे प्रश्न  
दि.०२/०१/२०१४  चे प्रश्न  
दि.१४/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि. १५/१ /२०१४  चे प्रश्न  
दि.१६/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि.१७/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि.१९/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि.२०/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि. २२/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि.२३/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि २४/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि.२५/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि. २७/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि.२८/०१/२०१४ चे प्रश्न  
 दि .29/01/2014  चे प्रश्न  
दि .३०/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि.३१/०१/२०१४ चे प्रश्न  
दि.०३/०२ /२०१४  चे प्रश्न
दि.०४/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.०५/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.०६/०२/२०१४चेप्रश्न 
दि.०७/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.१०/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.११/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.१३/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.१६/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.१७/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.१८/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.२०/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.२१/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.२३/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.२४/०२/२०१४ चे प्रश्न  
दि.२५/०२/२०१४ चे प्रश्न  

4 comments:

Shivaji said...

खरच आपला उपक्रम ग्रेट आहे ....

COMPUTERCLUBSANGLI said...

या वर्षी दररोज प्रश्न देणार आहे का?.... प्रश्नपत्रिका पूर्ण देता का? computerclubsangli@yahoo.com

Unknown said...

Very Nice Sir. Best Luck.

Gorakshanath Ghule said...

very nice and best