"शिष्यवृत्ती" ऑनलाईन ई-टेस्ट

आता Online Test देण्याची सुविध्दा उपलब्ध..!

 

1) 22 /04/2020 std 1st to 8th online test Math

 

जुलै ते डिसेंबर

दर शनिवारी नवीन साप्ताहिक Online Test  उपलब्ध असेल.

1)Test no - 1             2) Test no- 2             3) Test no-3

४) Test no- 4             5) Test No- 5            6) Test No- 6 

7) Test no-7              8) Test no- 8                  9) Test  no- 9

10) Test no- 10        11) Test No- 11         12) Test NO- 12

13) Test No-13        14) Test No- 14        15) Test No- 15 


१ जानेवारीपासून दररोज नवीन ऑनलाईन टेस्ट
जानेवारी २०१५

Online Test 1 jan                        Online Test  2 jan

Online Test 3 jan                        Online Test   4 jan
 
Online Test   5 jan                      Online Test   6 jan 
       
Online Test   7 jan                      Online Test   8 jan 
 
Online Test   9 jan                      Online Test   10 jan  
            
Online Test   11 jan                    Online Test 12 jan  
                 
Online Test   13 jan                    Online Test 14 jan 

Online Test 15 jan                      Online Test  16 jan  

Online Test  17 jan                     Online Test   18 jan 

Online Test  19 jan                     Online Test  20 jan 
                    
Online Test  21 jan                     Online Test  22 jan
 
Online Test  23 jan                     Online Test  24 jan

Online Test  25 jan                     Online Test  26 jan

Online Test  27 jan                     Online Test  28 jan

Online Test  29 jan                     Online Test  30 jan 

Online Test  31 jan 

                                     फेब्रुवारी २०१५ 
Online Test 1 feb                        Online Test  2feb

Online Test 3 feb                        Online Test   4 feb
 
Online Test   5 feb                      Online Test   6 feb
         
Online Test   7 feb                      Online Test   8 feb 
 
Online Test   9 feb                      Online Test  10 feb
               
Online Test   11 feb                    Online Test 12 feb
                    
Online Test  13 feb                     Online Test 14 feb

Online Test 15 feb                      Online Test  16 feb
                         

Online Test 17 feb                      Online Test  18 feb

Online Test  19 feb                     Online Test  20 feb 
                     
Online Test  21 feb                     Online Test  22 feb
 
Online Test  23 feb                     Online Test  24 feb

Online Test  25 feb                     Online Test  26 feb

Online Test  27 feb                     Online Test  28 feb

 
 १ मार्च पासून ५०प्रश्नांच्या दररोज  नवीन ऑनलाईन टेस्ट 

Online Test 1 march                Online Test  2march

Online Test 3 march                Online Test   4 march
 
Online Test   5 march              Online Test   6 march
         
Online Test   7 march              Online Test   8 march
  
Online Test   9 march              Online Test  10 march
               
Online Test   11 march            Online Test 12 march
                    
Online Test13 march               Online Test14 march

Online Test15 march               Online Test16 march

Online Test 17 march              Online Test18 march

Online Test 19 march              Online Test20 march 
                     
Online Test 21 march                

22 march वार्षिक परीक्षेसाठी हार्दिक शुभेच्छा
 

संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित Online Test २०१४ 
  1. "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट-1
  2. "इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीचे " 20 प्रश्नाची Online ई-टेस्ट-2
   ३. इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्तीची २० प्रश्नांची Online  ई -टेस्ट -३
   4)  Online Test No- 4  
   5) Online Test No - 5 
   6) Online Test No - 6  
   7) Online Test No-  7
   8) Online Test No - 8 
   9) Online Test No- 9
   10) Online Test No- 10 
   11) online Test NO -11
   १२) online Test no- 12  
   13) Online Test no -13
   14) Online Test No -14  
   15)  भाषा व इंग्रजी ५० प्रश्नाची Online Test 
   १६) गणित व समाजशास्त्र  ५० प्रश्नांची Online Test 
   17) बुद्धिमत्ता व विज्ञान ५० प्रश्नांची Online Test
   १८ ) बुद्धिमत्ता व विज्ञान ५० प्रश्नांची  Online Test