कविता

 इयत्ता  १ ली मराठी   कविता
 इयत्ता २ री इंग्रजी  कविता

इयत्ता 3 री इंग्रजी कविता
इयत्ता ४ थी  इंग्रजी कविता


इयत्ता १ ली
१) आवाज नाही धुरी नाही  
२) चला गड्यांनो खेळूया
३) एक चिऊ आली  
४) एक होती भिंगरी  
५) हसा मुलांनो हसा  
६) अंकिता गौरी ... 
७) पाऊस पडतो सरसर  
८) ट्रफिक दादा  
९) उठ मुला अरुणोदय ... 
१०) झुई झुई झोका  

इयत्ता १ ली सर्व  इंग्रजी कविता

  STD 2 ENGLISH POEMS
1)HEAD SHOULDER
2)INCY WINCY
3)WHO ARE YOU
4)FIVE PATATO
5)DING DONG BELL
6)TWENTY FROGISS
7)HICKERY DICKERY
8)SIX LITTEL MICE
9)ONCE I SAW
10) TONEY TINKER
  इयत्ता २ री विषय भाषा
१)गवताचं पातं
२) चला गड्यांनो
३)चैत्र महिना 
४)जाऊ फुलांच्या जगात
५) पावसा पावसा ये ये 
६) पुलापाखरे
७) असे कसे ..
८)ध्वज उंच धरू

इयत्ता ३ री  भाषा
१) पडघमवरी टिपरी 
२) रानवेडी 
३) धोंड धोंड पाणी दे
४) जे देशासाठी लढले
५) मराठमोळी सकाळ
६) दोस्त
७) सुगी
८) सुट्टीच्या ....
९) झाडेच झाडे लावूया 

इयत्ता ३ री सर्व इंग्रजी कविता

STD 4 ENGLISH POEMS
1)GOOD MORNING MERY
2)RAIN ON THE GREEN GRASS
3)ROW ROW YOUR BOAT
4)THE LITTLE PLANT
5)CLOUDS
6) I WENT TO BUY
7)THE NIGHT SKY
8) THE NEAT LITTLE CLOCK
9)FIVE LITTLE...
10) THE ENGINE SONG
11)THE FAIRY WENT...
12)WHAT A BIRD THOUGHTइयत्ता ४ थी  मराठी 
१) या भारतात 
२) धरतीची आम्ही लेकर
३) नाखवादादा
४) आभाळमाया
५) चवदार तळ्याचे पाणी
६) धूळपेरणी 
७) हे कोण  गे आई
८) मन्हा खान्देस्नी माटी
९) सुंदर जग
१०) झुळूक मी व्हावे 

इयत्ता ५ वी सर्व कविता
इयत्ता ६ वी सर्व कविता
इयत्ता ७ वी सर्व कविता